Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN EN DEFINITIES

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Doornekamp en de Klant.
2. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Doornekamp: de vennootschap onder firma Doornekamp Woodspecials.
Klant: de (natuurlijke of rechts)persoon die met Doornekamp een overeenkomst (wenst te) sluit(en).
Zaken: de door Doornekamp (al dan niet bewerkte en) geleverde stoffelijke objecten.
3. Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de betreffende afzonderlijke overeenkomst.
4. Indien op welke grond dan ook op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geen beroep door Doornekamp kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en heeft in plaats van de ongeldige bepaling te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN OVEREENKOMST

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien niet binnen vijf werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, wordt deze geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven.
3. Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
4. Indien een Klant tegenover Doornekamp in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Doornekamp te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de Klant te eisen dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
5. Iedere prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingkosten, invoerrechten, heffingen en belastingen. Eventuele nadelige wijzigingen van deze kosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

1. Het risico van de zaken gaat over op de Klant op het moment van levering.
2. De (op)levering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien de Klant Doornekamp de opdracht geeft voor het vervoeren/bezorgen van de zaken, geschiedt dat voor rekening en risico van de Klant.
4. Doornekamp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde (al dan niet door de Klant aan Doornekamp betaalde) zaken blijven het eigendom van Doornekamp totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen die voortvloeien of op enigerlei wijze verband houden met de betreffende of andere overeenkomst(en) met Doornekamp.
2. Doornekamp heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
3. Zodra de Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens Doornekamp niet nakomt, worden alle vorderingen op de Klant terstond en ten volle opeisbaar en is Doornekamp bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
4. Zolang de eigendom van de zaken niet op de Klant is overgegaan, kunnen deze goederen niet door de Klant worden verpand, in eigendom worden overdragen of ten gunste van een derde worden bezwaard met enig ander recht. Met deze bepaling is zowel een verbintenisrechtelijke als een goederenrechtelijke werking beoogd zoals bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW.
5. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. De Klant mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

1. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Doornekamp derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

ARTIKEL 6 KEURING EN KLACHTEN

1. De Klant is verplicht om de zaken direct na (op)levering te keuren.
2. Eventuele zichtbare gebreken dient de Klant – op verval van rechten – schriftelijk en nog voor (al dan niet gedeeltelijke) verwerking uiterlijk binnen drie werkdagen na (op)levering bij Doornekamp te melden.
3. Alle overige gebreken moeten – op verval van rechten – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het moment van ontdekking of het moment waarop de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Doornekamp worden gemeld.
4. Een klacht zoals bedoeld in de vorige leden geven de Klant geen recht om zijn betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening.
5. Ondeskundige behandeling van of onvoldoende zorg (waaronder tevens wordt verstaan het bewaken van de luchtvochtigheidspercentage van tussen de 50% en 70%) voor de geleverde zaken

sluit elk recht van de Klant om te klagen uit indien en voor zover de klacht verband houdt met die onkundige behandeling of onvoldoende zorg. In dat geval is Doornekamp niet aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan.

ARTIKEL 7 PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. De door Doornekamp (op)geleverde zaak is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen, uitzetten en verkleuren. Dit levert geen gebrek op in de prestatie van Doornekamp, tenzij Doornekamp daarover aan de Klant expliciete garanties heeft verstrekt.
2. In het geval de Klant zelf de leverancier is van de door Doornekamp te bewerken zaken, is Doornekamp in geen geval aansprakelijk voor de schade als gevolg van de producteigenschappen en/of functionele (on)geschiktheid van deze zaken.

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. In het geval Doornekamp toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is haar aansprakelijkheid voor daardoor ontstane directe schade beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende zaak en nooit meer dan het bedrag waarvoor Doornekamp in dat geval verzekerd is.
2. Doornekamp is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder schade van derden of winstderving. De Klant vrijwaart Doornekamp tegen alle aanspraken van derden (inclusief de door Doornekamp in verband daarmee te maken kosten) die samenhangen met de door Doornekamp verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking e.d. leveren een vorm van overmacht op aan de zijde van Doornekamp. Doornekamp heeft in dat geval het recht om de overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren c.q. te ontbinden zonder dat dit een tekortkoming of schadevergoedingsverplichting oplevert.

ARTIKEL 10 DE BETALING

1. De Klant dient de facturen van Doornekamp uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, te voldoen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Klant automatisch in verzuim. De Klant is een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar. Daarnaast is de Klant een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag verschuldigd.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten met Doornekamp is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.